Linked Queue API

src/btstack_linked_queue.h

typedef struct {
    btstack_linked_item_t * head;
    btstack_linked_item_t * tail;
} btstack_linked_queue_t;

/**
 * @brief Tests if queue is empty
 * @return true if emtpy
 */
bool btstack_linked_queue_empty(btstack_linked_queue_t * queue);

/**
 * @brief Append item to queue
 * @param queue
 * @param item
 */
void btstack_linked_queue_enqueue(btstack_linked_queue_t * queue, btstack_linked_item_t * item);

/**
 * @brief Pop next item from queue
 * @param queue
 * @return item or NULL if queue empty
 */
btstack_linked_item_t * btstack_linked_queue_dequeue(btstack_linked_queue_t * queue);

/**
 * @brief Get first item from queue
 * @param queue
 * @return item or NULL if queue empty
 */
btstack_linked_item_t * btstack_linked_queue_first(btstack_linked_queue_t * queue);